Diaconie

Diakenen zijn meestal helpers en doener, maar als lid van het College van Diakenen zijn zij ook bestuurders…

Diaken als helper

De meeste diakenen zijn helpers en doeners: met een open oog voor kwetsbare mensen, voor mensen die onrechtvaardig worden behandeld.

Diaken als bestuurder

Een diaken is lid van de kerkenraad, die leiding geeft aan het leven en werken van de gemeente.
Bovendien zijn diakenen, als college van diakenen, verantwoordelijk voor de diaconale gelden die zij bij elkaar brengen, beheren en besteden. Als college van diakenen vormen zij het bestuur van de diaconie.

Kerkorde over diaken

Voor al het werk dat in de protestantse gemeenten gebeurt, dus ook voor diaconaal werk, zijn regels opgesteld. Die regels staan in de kerkorde van de Protestantse Kerk. Diakenen zijn volgens Artikel V in het bijzonder geroepen tot:

  • de dienst aan de Tafel van de Heer en het inzamelen en uitdelen van de liefdegaven;
  • de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in gemeente en wereld;
  • de toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping;
  • de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van diaconale aard

Diaken en gemeente

Diakenen zijn vaak uitvoerend bezig. De kerntaak van een diaken is dat hij/zij gemeenteleden stimuleert om zich in te zetten voor diaconale nood dichtbij en veraf. In Artikel X, lid 2 van de Kerkorde staat dat de gemeente als geheel de opdracht heeft om in kerk en samenleving te delen, te helpen waar geen helper is en te getuigen van gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. De diaken heeft hierin een stimulerende en toerustende taak en schept de mogelijkheden voor gemeenteleden, schakelt hen in.

Diaken en liturgie

Het diaconaat is nauw verbonden met de liturgie. In de liturgie heeft de diaken een eigen unieke taak en rol:

  • De diaken is betrokken bij de voorbeden: welke diaconale noden hebben aandacht nodig? Voor welke hoopvolle initiatieven kan gedankt worden?
  • De diaken zamelt tijdens de collecte middelen in en vraagt om betrokkenheid bij het diaconale werk.
  • De diaken is betrokken bij de voorbereiding en het uitdelen bij het Avondmaal.

Bron: PKN

Voor ANBI gegevens van de diaconie

Voor contact en hulpvragen:Mail