Berichten

Ds. Joke Quik voorgedragen als nieuwe predikant

De drie kerkenraden hebben unaniem de voordracht van de beroepingscommissie overgenomen en zijn verheugd dat zij ds. Joke Quik-Verweij uit Brummen mogen voorstellen als nieuwe predikant. Samen met ds. Wouter Koelewijn zal zij het voorgangerschap binnen de Protestantse gemeente te Renkum-Heelsum vorm en inhoud gaan geven. Én samen met de gemeenteleden als het aan haar ligt. “Want alleen samen kunnen we gemeente zijn,” citeert zij Paulus(1 Korinthe 12 vers 12) in een brief waarin zij zich nader voorstelt aan onze gemeenten. De planning is dat ds. Quik start in februari 2021, nadat de gemeenteleden zijn gehoord en zij het beroep officieel heeft aanvaard.

De kerkenraden zijn dankbaar dat het beroepingswerk, dat in een periode van ruim 21 maanden uiterst zorgvuldig en in goede harmonie is verlopen, heeft geleid tot de voordracht van ds. Quik. “Wij hebben er alle vertrouwen in dat ds. Quik de juiste predikant op de juiste plaats is en dat zij een waardevolle aanwinst zal zijn voor onze gemeenten.”

In plaats van een gemeentevergadering, waarin de verkiezing van de predikant plaatsvindt is, in deze tijd met beperkingen door het coronavirus, gekozen voor een schriftelijke stemming.

De vacature is formeel voor de Hervormde Gemeente Heelsum-Kievitsdel en de Gereformeerde Kerk te Renkum en Heelsum, die beiden stemrecht hebben. Vanaf 1 januari 2021 vormen zij één gemeente samen met de Hervormde Gemeente Renkum. Wij geven alle gemeenteleden de gelegenheid hun stem uit te brengen. De stem van de Hervormde Gemeente Renkum is adviserend.

Ds. Quik is al een bekende in onze gemeenten. Zij is sinds 1 oktober 2019 werkzaam binnen onze gemeenten als ondersteuner in het pastoraat en het kringwerk en is voorgegaan in een een aantal (YouTube) kerkdiensten. 

Fusiebesluit

Fusie officieel per 1 januari 2021

Na vele jaren van gesprekken waarin wij als drie gemeenten nader tot elkaar zijn gekomen en steeds meer samen kerk werden, hebben de drie kerkenraden op 12 oktober jl. unaniem het voorgenomen besluit tot fusie genomen en is het besluit ter goedkeuring aan de classis gezonden. De drie moderamina zijn gemachtigd om te zorgen dat de daadwerkelijke fusie per 1 januari 2021 een feit is. Vanaf die datum gaan de huidige drie gemeenten op weg onder de naam Protestantse Gemeente te Renkum-Heelsum.

Eredienst online van 20 september 2020

Elia ontmoet God

Aanvang: 20-9-2020 om 10.00 uur 
Voorganger: Ds. Ciska Stark uit Lexmond

Deze zondag is de derde van een blok met drie verhalen uit het boek 1 Koningen, over de profeet Elia. Hij roept de mensen op om op de God van Israël te vertrouwen, en niet op de Kanaänitische god Baäl. Elia doet verschillende wonderen en heeft een indrukwekkende ontmoeting met God. Elia moet vluchten voor koningin Izebel. Wanneer hij moe en wanhopig tot God bidt, laat God zich op een verrassende manier aan hem zien. Mogelijk kiest ds. Stark een andere tekst als lezing in de kerk.Oppas voor de allerkleinsten.

Tekst(en): 1 Koningen 19:1-16 (Bijbel basics)

Eredienst online van 13 september 2020

Elia en de profeten van Baäl

Aanvang: 13-9-2020 om 10.00 uur 
Voorganger: Ds. Wouter Koelewijn

Deze zondag is de tweede van een blok met drie verhalen uit het boek 1 Koningen, over de profeet Elia. Hij roept de mensen op om op de God van Israël te vertrouwen, en niet op de Kanaänitische god Baäl. Elia doet verschillende wonderen en heeft een indrukwekkende ontmoeting met God. Elia en de profeten van Baäl proberen met een spectaculaire proef allebei de macht van hun eigen god te bewijzen, om zo de Israëlieten voor die god te winnen.

Tekst(en): 1 Koningen 18:17-46 (Bijbel basics)

Materiaal voor de kinderen vind je op de website van Bijbel basics.

  • Oppas voor de allerkleinsten
  • Kindernevendienst voor kinderen van de basisschoolleeftijd
  • 1e collecte: Kerk in Actie/Werelddiaconaat ‘Hulp slachtoffers Beiroet’
  • 2e collecte: kerk en eredienst

Eredienst online van 6 september 2020

Elia en de weduwe uit Sarefat

Aanvang: 6-9-2020 om 10.00 uur 
Voorganger: Ds. Wouter Koelewijn

Deze zondag is de eerste van een blok met drie verhalen uit het boek 1 Koningen, over de profeet Elia. Hij roept de mensen op om op de God van Israël te vertrouwen, en niet op de Kanaänitische god Baäl. Elia doet verschillende wonderen en heeft een indrukwekkende ontmoeting met God. Elia komt tijdens een hongersnood bij een weduwe en zorgt dat zij en haar gezin genoeg te eten hebben.

Tekst(en): 1 Koningen 17: 1-16 (Bijbel basics)

Eredienst online van 30 augustus 2020

Let op je woorden

Aanvang: 30-8-2020 om 10.00 uur 
Voorganger: Ds. Jan Waagmeester uit Nijmegen

Deze zondag is de tweede van een aantal teksten uit de brieven van het Nieuwe Testament die we door het jaar heen lezen. Vandaag lezen we een gedeelte uit de brief van Jakobus. Op deze zondag horen we hoe Jakobus zijn lezers oproept om goed op hun woorden te letten

Tekst(en): Jakobus 3:1-5 en 9-12