De bloemen die ’s zondags in de kerk staan, worden als groet van de gemeente gebracht naar iemand uit de gemeente. Meestal zijn dat zieken of ouderen of mensen die na een operatie weer thuisgekomen zijn. De bloemendienst wordt verzorgd door een aantal gemeenteleden.

Bijdragen voor de bloemendienst kunnen worden overgemaakt naar NL77RABO0355001209 t.n.v. Diaconie Hervormde gemeente Renkum onder vermelding van “Bloemenfonds”