Lerende gemeente

De gemeente is geroepen blijvend een lerende gemeenschap te zijn. De vorming en toerusting van haar leden krijgt gestalte in onderricht en bezinning, in meditatie en gebed, in beraad en daadwerkelijke inzet.

Jonge gemeenteleden

Van generatie op generatie wordt het geloof in God doorgegeven. De geestelijke vorming van de jonge gemeenteleden vindt plaats in de geloofsopvoeding thuis en in de gemeente, en in het werk met en ten behoeve van de jeugd. De gemeente heeft de opdracht mee te werken aan de geestelijke vorming van de jongeren op school en in andere instellingen waar zij worden gevormd en onderwezen, en zij zoekt naar mogelijkheden om het geloof tot uitdrukking te brengen in de sociale en culturele verbanden waarin de jeugd zich oriënteert.

Wat is catechese

Door catechese wordt kerkelijk onderricht gegeven aan de jonge leden van de gemeente en verder aan allen die dit onderricht verlangen. Het doel van de catechese is het leren leven uit Gods beloften en naar zijn geboden, de toerusting tot het christelijk getuigenis in de wereld, het ontdekken en leren aanwenden van de gaven voor de opbouw van de gemeente van Christus, de toeleiding tot de viering van doop en avondmaal en de voorbereiding op de openbare belijdenis van het geloof.

De catechese betreft het lezen en verstaan van de Heilige Schrift, de eredienst, de liederen en gebeden, de belijdenis en de geschiedenis van de kerk, het leven als christen in de wereld.

(Bron: Kerkorde, artikel XI, 1-7)

Basiscatechese

De basiscatechese is bedoeld voor kinderen van 8 tot 12 jaar (groep 5 t/m 8). Wil je meer ontdekken over God en jezelf en wil je samen meer leren over de bijbel en de kerk, wees er dan bij! Samen gaan we de basis van het geloof en de bijbel bespreken. Hierbij zal het gebed “Onze Vader” en de betekenis van het avondmaal centraal staan.

Wanneer: dinsdagmiddag 30-1, 6 en 13 februari, van 16:15 uur – 17:00 uur Waar: in Overweide (de zijzaal van de hervormde kerk van Renkum.) Contactpersoon: ds. Leendert Jan van Lingen, of mail

Belijdenis catechese

Wanneer gemeenteleden openbaar hun geloof willen belijden zal er een belijdenis catechese kring worden opgezet.

Contactpersoon: ds. Leendert Jan van Lingen, of mail