Belijdenisdienst

Binnen deze dienst zijn er mensen die in het openbaar hun geloof willen belijden.

Voorafgaand aan deze belijdenis hebben deze mensen een seizoen met elkaar nagedacht over de bijbel, de gebruiken en het geloof.

Formulier Openbare Geloofsbelijdenis

Gemeente des Heren,

Een aantal broeders en zusters hebben het verlangen in ons midden persoonlijk en openlijk belijdenis van het geloof af te leggen, om te mogen delen in de volle gemeenschap van de kerk. Zij worden hierdoor tot het heilig Avondmaal toegelaten en dragen medeverantwoordelijkheid voor de opbouw van de gemeente van Christus.

Wij geloven en belijden dat God in Christus zijn kinderen vergadert uit alle rassen en volken en hen verenigt tot één lichaam, waarvan Jezus Christus het hoofd is en wij de leden zijn. In de heilige Doop wordt ons getoond en beloofd, dat wij in Gods genadeverbond opgenomen zijn en dragen wij zijn merk- en veldteken. In het heilig Avondmaal, waar Christus ons brood en wijn geeft als tekenen en zegelen van zijn gekruisigd lichaam en zijn vergoten bloed, verbindt Hij ons telkens opnieuw tot de ware gemeenschap met zichzelf en met elkaar. Zo verenigd met Christus, zijn wij geroepen met woord en daad Hem te belijden als Heer en Heiland, en Gods Koninkrijk te verkondigen en te verwachten.

De kerkenraad heeft met vertrouwen en blijdschap met uw verlangen ingestemd. Daarom verzoek ik u, broeders en zusters, die nu belijdenis van het geloof wilt afleggen, in dankbare gehoorzaamheid aan de heilige Schrift en in gemeenschap met de belijdenis van het voorgeslacht te antwoorden op de volgende vragen:

  • Ten eerste: Belijdt u te geloven in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heere, en in de heilige Geest?
  • Ten tweede: Aanvaardt u de roeping om, als lid van de gemeente, die God zich in Christus tot het eeuwige leven verkoren heeft, door zijn genade tegen de zonde en de duivel te strijden, uw Heiland te volgen in leven en sterven, Hem te belijden voor de mensen en met blijdschap te arbeiden in zijn Koninkrijk?
  • Ten derde: Wilt u, in de gemeenschap van de katholieke of algemene christelijke kerk, waarvan ook de Protestantse Kerk in Nederland gestalte is, en onder haar opzicht, getrouw zijn onder de bediening van het Woord en van de sacramenten, volharden in het gebed en in het lezen van de heilige Schrift en met de u geschonken gaven meewerken aan de opbouw van de gemeente van Christus?

Opneming onder de belijdende lidmaten

Uit kracht van uw doop en als gevolg van uw persoonlijke belijdenis van het geloof verklaren wij u, in de gemeenschap van de Kerk van Christus, tot belijdende leden van de Protestantse Kerk in Nederland en nodigen u tot de tafel des Heren.

De God van alle genade, die u in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal u volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.

Vraag aan de gemeente

Neemt u zich van harte voor om deze nieuwe belijdende leden op te nemen in uw midden; God en elkaar lief te hebben; samen met hen mee te werken aan de opbouw van de gemeente van Christus en met hen het Koninkrijk Gods te verwachten?